Facebook

Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia

Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową Mówimy NIEBORAKOWI


ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową Mówimy NIEBORAKOWI w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „MÓWIMY NIEBORAKOWI”.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Nysa, gmina Nysa. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności województwo opolskie i dolnośląskie.
 4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych i krajowych na warunkach przyjętych uchwałą przez Walne Zgromadzenie.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i angażować wolontariuszy.
 8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 2

 1. Celami głównymi realizowanym przez Stowarzyszenie są:
  • 1.1. Działalność na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi poprzez niesienie pomocy medycznej, finansowej i duchowej dzieciom chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzinom. Strona $1 z 9$
  • 1.2. Propagowanie wiedzy chorobach nowotworowych wieku dziecięcego i innych, które dotykają najmłodszych.
  • 1.3. Wspieranie służby zdrowia w walce z chorobami nowotworowymi.
  • 1.4. Zwiększanie zainteresowania władz legislacyjnych oraz administracji rządowej i samorządowej problemami dzieci z chorobą nowotworową.
  • 1.5. Upowszechnianie wiedzy w zakresie zapobiegania i walki z chorobami nowotworowymi wieku dziecięcego.
  • 1.6. Ochrona i promocja zdrowia.
 2. Stowarzyszenie może również realizować inne cele w szczególności:
  • 2.1. Inicjowanie, wspieranie i rozwój partnerstwa regionalnego na rzecz ożywienia gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców.
  • 2.2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • 2.3. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  • 2.4. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.
  • 2.5. Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  • 2.6. Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
  • 2.7. Promocja równych szans na rynku pracy oraz pomoc grupom społecznym narażonym na dyskryminację w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, kobiet, mieszkańców  terenów wiejskich i innych.
  • 2.8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  • 2.9. Wspieranie i realizacja inicjatyw partnerów rynku pracy oraz rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy.
  • 2.10.Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  • 2.11.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • 2.12.Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  • 2.13.Działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  • 2.14.Promocja i organizacja wolontariatu.
  • 2.15.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w szczególności wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
  • 2.16.Promowanie i wdrażanie kształcenia ustawicznego.
  • 2.17.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
  • 2.18.Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, w kraju i za granicą.
  • 2.19.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Strona $2 z 9$
  • 2.20.Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1 – 19.

§ 3

 

 1. Stowarzyszenie swe cele główne realizuje poprzez:
  • 1.1. Działanie na rzecz poprawy warunków opieki szpitalnej i ambulatoryjnej dzieci chorych na choroby nowotworowe.
  • 1.2. Poprawę zaopatrzenia w leki oraz sprzęt do leczenia i rekonwalescencji dzieci z chorobami nowotworowymi.
  • 1.3. Pomoc finansową rodzinom dzieci chorych na choroby nowotworowe.
  • 1.4. Wsparcie i pomoc psychiczną dzieciom chorym i ich rodzinom.
  • 1.5. Propagowanie wiedzy o zasadach postępowania z dzieckiem chorym w trakcie oraz po zakończeniu leczenia chorób nowotworowych.
  • 1.6. Pomoc rodzicom dzieci chorych w rozwiązywaniu ich problemów socjalno-bytowych,
  • 1.7. Wspieranie i prowadzenie zajęć oświatowych, wychowawczych oraz nauki wśród dzieci chorych.
  • 1.8. Organizowanie działalności informacyjnej o chorobach nowotworowych dzieci wśród ogółu społeczeństwa.
  • 1.9. Informowanie władz legislacyjnych oraz administracji rządowej i samorządowej o problemach dzieci z chorobą nowotworową oraz współpracę z tymi jednostkami,
  • 1.10.Tworzenie właściwych warunków dla wypoczynku dzieci chorych,
  • 1.11.Organizowanie spotkań, konferencji ,seminariów, sesji naukowych i kampanii społecznych.
  • 1.12.Organizację imprez środowiskowych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych z udziałem rodzin dotkniętych chorobą dziecka,
  • 1.13.Upowszechnianie wiedzy o dziecięcych chorobach wśród dorosłych, młodzieży szkolnej, dzieci oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie dyskryminacji chorych dzieci w środowisku lokalnym.
  • 1.14.Inicjowanie, stałe propagowanie i organizowanie idei pomocy materialnej i finansowej wśród osób fizycznych, firm, instytucji, zakładów pracy, innych organizacji na rzecz chorych onkologicznie dzieci oraz gromadzenie funduszy na koncie w ramach dozwolonych metod gromadzenia środków finansowych ( zbiórki publiczne, zbiórki sms, zbiórki w szkołach, loterie , licytacje ,cegiełki),
  • 1.15.Poszukiwanie, propagowanie i wspieranie badań nad nowymi metodami leczenia chorób nowotworowych u dzieci.
 2. Do realizacji innych celów Stowarzyszenie może podejmować również inne działania to jest:
  • 2.1. Przygotowywanie i realizowanie programów i projektów.
  • 2.2. Organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych imprez oświatowych i kulturalnych.
  • 2.3. Działalność wydawniczą, informacyjno-promocyjną i edukacyjno-szkoleniową, świadczenie usług doradczych przedsiębiorców, osób prywatnych i jednostek samorządowych.
  • 2.4. Prowadzenie i wspomaganie analiz marketingowych i badań społecznych. Strona $3 z 9$
  • 2.5. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi pokrewnymi organizacjami społecznymi, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz wspieranie działalności podmiotów realizujących cele zbieżne z celami stowarzyszenia.
  • 2.6. Propagowanie sprawdzonych rozwiązań „dobrych praktyk” głównie z dziedziny polityki społecznej rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego.
  • 2.7. Wymianę doświadczeń między partnerami.
  • 2.8. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
  • 2.9. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
  • 2.10.Współprace z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Stowarzyszenie może podejmować inne zgodne z prawem przedsięwzięcia, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.


ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 4


Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 5


Stowarzyszenie posiada członków:

 

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.


§ 6

 

 1. Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Strona $4 z 9$
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.


§ 7

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • 1.1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
  • 1.2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
  • 1.3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  • 1.4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • 2.1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
  • 2.2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
  • 2.3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych działaniach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegać zapisów niniejszego statutu. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


§ 8


Utrata członkostwa następuje na skutek:

 

 1. Pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenia przez Zarząd po uprzednim pisemnym upomnieniu:
  • 2.1. Z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
  • 2.2. Z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia oraz ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  • 2.3. Z powodu niepłacenia składek za okres pół roku
  • 2.4. Z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia
  • 2.5. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 3. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. Strona $5 z 9$


ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 9


Władzami Stowarzyszenia są:

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.


§ 10


Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.


§ 11

 

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.


§ 12

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  • 1.1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
  • 1.2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie możewchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.


§ 13


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian statutu.
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie budżetu.
 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.


§ 14

 

 1. Zarząd jest powoływany przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Zarząd składa się z 3 do 5 osób: tj. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, przy czym w skład Zarządu dodatkowo może zostać powołany Skarbnik. Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków w głosowaniu jawnym. Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika powołuje Prezes spośród pozostałych członków Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.


§ 15


Do kompetencji Zarządu należą:

 

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 20 000 zł
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, Strona $7 z 9$
 10. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.


§ 16

 

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego Komisji wybieranego spośród swoich członków w głosowaniu jawnym.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz do roku.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej na wniosek Zarządu lub z inicjatywy własnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


§ 17


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu.
 2. Składanie sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków z przeprowadzonych kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
 4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
 5. Składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.


§ 18


W razie gdy skład władz Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna) ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.


ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE


§ 19


Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

 

 1. Składek członkowskich.
 2. Darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, ze sponsoringu.
 3. Dotacji, subwencji, środków z funduszy publicznych, grantów i zleceń usług.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Strona $8 z 9$
 6. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.


ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 20

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.


§ 21


Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Strona $9 z 9$

Pliki do pobrania

Nazwa Wielkość Pobierz
statut-stowarzyszenia.pdf 91.31 KB

PARTNERZY